Publications

SELECTED PUBLICATIONS

1. Hrevtsova, Radmyla, “Informed Consent and Informed Refusal: A Developing Country

Perspective” // Legal and Forensic Medicine. / Beran, Roy G. (Ed.). – Springer: Berlin,

2013.– XXXI, 1845 p. 35 illus., 31 illus. in color. – In 3 volumes. – PP. 927-942.

2. Radmyla Hrevtsova, “The Interplay of Health Law and Bioethics: A Few Thoughts on

the Practical Implementation of Scientific Findings,” European Journal of Health

Law,19-3 (2012): 225-229.

3. Radmyla Hrevtsova, “Access of Elderly People to Affordable Healthcare: Problems

and Solutions (A View from a Newly Independent State),” European Journal of Health

Law, 19-2 (2012): 157-176.

4. Mohammed S.Wattad & Radmyla Yu. Hrevtsova, “Reflections on International

Medical Law,” The International Journal “Medicine and Law” (2011) 30 (4): 449-460.

5. Radmyla Hrevtsova & Ruslan Redka (Liniya Prava). Country Question and Answer

Chapter: Ukraine // The International Comparative Legal Guide to: Mergers and

Acquisitions 2009. – 334 p. – P. 296-302.

6. Duguet, A.-M., Prudil, L., Hrevtsova, R, “Surrogacy performed abroad: Consequences

for French couples and evolution of the legal framework in some countries | Gestation

pour autrui pratiquée à l’étranger: conséquences pour les couples français et évolution du

cadre légal dans certains pays,” Medecine et Droit,  2014  (125): 46-51.

7. Гревцова Р.Ю. Правові питання надання медичної допомоги пацієнтам

(Короткий практичний посібник для лікарів) // Юридичні рекомендації з підтримки

системи стандартизації надання медичної допомоги населенню / заг. ред. Г.Росс,

Л.Штейнхайс./ Nicare. – К., 2006.

8. Гревцова Р. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування

фізичної особи // У кн.: Цивільне право для адвокатів: Навч. посібник / Кол. авт. –

К.: Юрінком Інтер, 2006. – 256 с. – С. 200-219.

9. Р.Ю. Гревцова. Актуальні правові питання провадження лікарської діяльності

/ Здоров’я України. – 2007. – № 20. – С. 26; Актуальні правові питання

здійснення лікарської діяльності / Здоров’я України. – 2007. – № 22. – С. 26; 2008. –

10. Р.Ю.Гревцова Актуальні питання співвідношення і взаємодії біоетики і

медичного права: досвід України у світовому контексті // Третий Национальный

конгресс по биоэтике с международным участием, 8-11 октябрят 2007, Киев,

Украина. – К., 2007. – 208 с. – С. 21-22.

11. Р.Ю. Гревцова. Правові питання відносин між лікарем і пацієнтом // Therapia. –

2007.–  № 7-8. – С. 77-79; № 9. – С. 75-76; № 10. – С. 75-76.

12. Р.Ю. Гревцова. Інформована згода пацієнта: правові аспекти // Ліки України. –

2007. – № 115-116. – С. 76-78.; № 117. – С.106-108.

13. Р.Ю. Гревцова, Д.Ю.Медніс. Правові та етичні питання здійснення медичних

втручань щодо здорових пацієнтів // Управління закладом охорони здоров’я. –

2007. – № 10. – С.20-23

14. Р.Ю. Гревцова. Конфлікти з пацієнтами: юридичні засоби запобігання та

розв’язання // Управління закладом охорони здоров’я. – 2007. – № 9. – С. 22-29

15. Р.Ю. Гревцова. Правові питання інформаційного обміну між лікарем і пацієнтом

// Управління закладом охорони здоров’я. – 2007. – № 6. – С. 16-20

16. Р.Ю. Гревцова. Юридична відповідальність медичних працівників за

правопорушення у сфері охорони здоров’я // Управління закладом охорони

здоров’я. – 2007. – № 4. – С.12-20

17. Р.Ю. Гревцова. Інформована згода пацієнта на медичне втручання: юридичні

аспекти отримання і оформлення // Управління закладом охорони здоров’я. – 2007.

– № 3. – С.12-17

18. Р.Ю. Гревцова. Права лікувально-профілактичного закладу та юридичні засоби

їх захисту // Управління закладом охорони здоров’я. – 2007. – № 2. – С. 10-14

19. Р.Ю. Гревцова. Правовий статус лікаря в Україні // Управління закладом

охорони здоров’я. – 2007. – № 1. – С. 10-18

20. Гревцова Р.Ю.  Юридичні засоби запобігання конфліктам між лікувально-

профілактичними закладами і пацієнтами // Перший Всеукраїнський конгрес

з медичного права і соціальної політики 14-15 квітня 2007 р., м. Київ: Збірник

тез доповідей (Нуково-практичне видання) / Упор. к.ю.н. Гревцова Р.Ю.,

д.м.н. Степаненко А.В. – Київ: Видавничий дім «Авіцена», 2007. – 96 с. – С.  57-60.

21. Гревцова Р.Ю.  Медичне право України: сучасний стан і перспективи розвитку

// Перший Всеукраїнський конгрес з медичного права і соціальної політики 14-15

квітня 2007 р., м. Київ: Збірник тез доповідей (Нуково-практичне видання) / Упор.

к.ю.н. Гревцова Р.Ю., д.м.н. Степаненко А.В. – Київ: Видавничий дім «Авіцена»,

2007. – 96 с. – С.  9-11.

22. Р.Ю. Гревцова. Документи, що мають юридичне значення у діяльності

закладів охорони здоров’я / Здоров’я України. – 2008. – № 6. – С. 66.

23. Р.Ю. Гревцова. Смерть пацієнта: етико-правові моменти // Управління

закладом охорони здоров’я. – 2008. – № 6. – С. 8-13

24. Р.Ю. Гревцова. Рекламування діяльності закладів охорони здоров’я: правові

аспекти // Управління закладом охорони здоров’я. – 2008. – № 5. – С. 22-33

25. Р.Ю. Гревцова. Деякі питання дотримання прав пацієнта у закладі охорони

здоров’я // Ліки України. – 2008. – № 2. – С. 117-119.

26. Москаленко В.Ф., Грузева Т.С., Гревцова Р.Ю. Актуальные правовые

проблемы осуществления фармацевтической деятельности в Украине // Научные

труды IV Всероссийского съезда (Национального конгресса) по медицинскому

праву / Под ред.чл.-корр. РАМН, проф. Ю.Д.Сергеева, проф. С.В. Ерофеева. – М:

НАМП, 2009. – 364 с. – С. 36-39.

27. Р.Ю. Гревцова. Актуальные этические и правовые вопросы

проведения биомедицинских исследований с участием человека: опыт Украины в

европейском контексте  // Четвертий Національний конгрес з біоетики з

міжнародною участю, 20-23 вересня 2010, Київ, Україна. –  К., 2010. – 235 с. – С.

28. Гревцова Р.Ю. Біоетичні виклики сучасності і правові рішення: європейський

досвід і український вимір // Четвертий Національний конгрес з біоетики з

міжнародною участю, 20-23 вересня 2010, Київ, Україна. –  К., 2010. – 235 с. – С.

29. Р.Ю.Гревцова. Попередження абортів: етичні імперативи й законодавчі можливості

// У кн.: Сьогодення і біоетика / [ред. колегія: Ю.І. Кундієв (відп. ред.) та ін.]. – К.:

ВД «Авіцена», 2011. – 400 с. – С. 86-102.

30. Гревцова Р.Ю. Тенденції розвитку медичного і фармацевтичного права в Україні

// Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної

політики з міжнародною участю 14-15 квітня 2011 р., м. Київ: Збірник тез

доповідей (Нуково-практичне видання) / Упор. к.ю.н. Гревцова Р.Ю., д.м.н.

Степаненко А.В. – Київ: Видавництво «КІМ», 2011. – 132 с. – С.  31-32.

31. Гревцова Р.Ю., Черненко З.С. Міжнародне медичне право: поштовх до досліджень

//  Адвокат. – 2012. – № 3. – С. 11-14.

32. Курдюков В.В., Гревцова Р.Ю. Розвиток вітчизняного медичного права:

внесок Академії адвокатури України // Вісник Академії адвокатури України. –

2012. – №2(24). – 5-13.

33. Гревцова Р.Ю. Захист прав пацієнтів, що належать до вразливих груп осіб:

українські реалії та європейський контекст // Зелена книга Національного плану дій

з безпеки пацієнтів та матеріали Першого національного конгресу з безпеки

пацієнтів. – К.,2012. – 298 с. – С. 239-242.

34. Кундиев Ю.И., Гревцова Р.Ю., Витте П.Н. Направления развития

взаимодействия между здравоохранительным правом и биоэтикой в Украине //

Міжнародний (Третій Всеукраїнський конгрес з медичного і фармацевтичного

права, біоетики та соціальної політики 19-21 квітня 2012 р., м. Київ: Збірник тез

доповідей (Нуково-практичне видання) / Упор. Асман О., Гревцова Р.Ю.,

Степаненко А.В. – Київ: Видавництво «КІМ», 2012. – 156 с. – С. 83.

35. Гревцова Р.Ю. Деякі питання законодавчого забезпечення розвитку системи

охорони здоров’я України // Адвокат. – 2013. – № 10 (157). – С. 3-9.

36. Гревцова Р.Ю. Перспективи законодавчого забезпечення реформи системи

охорони здоров’я України в контексті євроінтеграційних процесів // П’ятий

Національний конгрес з біоетики, 23-25 вересня 2013, Київ, Україна.  – К., 2013. –

218 с. – С. 182-183.

37. Гревцова Р.Ю. Надання медичної допомоги в умовах кризових ситуацій,

пов’язаних із застосуванням сили, з позицій міжнародного права та законодавства

України (деякі питання) // Адвокат. – 2013. – № 2 (161). – С. 9-14.

38. Гревцова Р.Ю. Актуальні проблеми правового регулювання охорони

громадського здоров’я в Україні // Адміністративне право і процес. – 2015. – № 1

(11). – С. 195-208.

© 2015 YURKRAFT MEDICAL